starry-background

PRIVACYVERKLARING

Loge Rotterdam van de Theosofische Vereniging in Nederland, gevestigd aan de Provenierssingel 41, 3033 EG Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.theosofierotterdam.nl | Provenierssingel 41, 3033 EG Rotterdam |
De Secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Loge Rotterdam van de Theosofische Vereniging in Nederland. Hij/zij is te bereiken via:

info@theosofierotterdam.nl / 078- 613 00 03

Persoonsgegevens die wij verwerken

Loge Rotterdam van de Theosofische Vereniging in Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@theosofierotterdam.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Loge Rotterdam van de Theosofische Vereniging in Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Loge Rotterdam van de Theosofische Vereniging in Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Loge Rotterdam van de Theosofische Vereniging in Nederland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een (bestuurs)lid van Loge Rotterdam van de Theosofische Vereniging in Nederland) tussen zit. Loge Rotterdam van de Theosofische Vereniging in Nederland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress installatie, hostingservice KeurigOnline (https://www.keurigonline.nl/) ten behoeve van bouwen, onderhouden en hosten van website, Excel t.b.v. ledenbestand en schema’s.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Loge Rotterdam van de Theosofische Vereniging in Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: Bewaartermijn: Reden:
Voor- en achternaam gedurende looptijd lidmaatschap communicatie en dienstverlening
Geslacht idem idem
Geboortedatum idem idem
Adresgegevens idem idem
Telefoonnummer idem idem
E-mailadres idem idem
Bankrekeningnummer idem automatisch afschrijving contributie
IP-adres 1 jaar blokkering IP-adres i.v.m. veiligheid
Locatiegegevens 1 jaar blokkering IP-adres i.v.m. veiligheid
Uw activiteiten op onze website 1 jaar statistieken, optimaliseren websitegebruik
Internetbrowser en apparaat type 1 jaar statistieken, optimaliseren websitegebruik

Delen van persoonsgegevens met derden

Loge Rotterdam van de Theosofische Vereniging in Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Loge Rotterdam van de Theosofische Vereniging in Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De Loge Rotterdam van de Theosofische Vereniging in Nederland gebruikt geen automatisch programma t.b.v. de nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief gebeurt via inschrijven op een lijst of een bericht aan info@theosofierotterdam.nl . U kunt u ten alle tijden uitschrijven door een bericht te sturen naar info@theosofierotterdam.nl . Uw e-mailadres zal dan uit het systeem verwijderd worden en u ontvangt geen berichten meer van ons.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Loge Rotterdam van de Theosofische Vereniging in Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Loge Rotterdam van de Theosofische Vereniging in Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@theosofierotterdam.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Loge Rotterdam van de Theosofische Vereniging in Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Loge Rotterdam van de Theosofische Vereniging in Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@theosofierotterdam.nl .